Disclaimer – Legal Notice

 

Disclaimer – Legal notice

Disclaimer

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie – in welke vorm dan ook – van de websites www.spanjecamper.nl van Spanjecamper.

 

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Spanjecamper.nl geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Spanjecamper is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot spanjecamper.nl te ontzeggen.

 

3. Wijziging

Spanjecamper is te allen tijde gerechtigd de informatie op spanjecamper.nl en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Spanjecamper.nl adviseert u spanjecamper.nl en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

4. Doel / Legal

Spanjecamper.nl beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over het huren van campers in de breedste zin des woords. Op de door spanjecamper.nl aangeboden producten zijn de voorwaarden van spanjecamper.nl en autocaravanexpress van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van spanjecamper.nl worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van spanjecamper.nl). Spanjecamper is in deze verwerkend agent en Autocaravan Express verantwoordelijke partner. Spanjecamper verklaart bij deze dat voortvloeiende uit voorgaande de partij waarbij u reserveert en de camper contracteert tevens de verantwoordelijke partij is. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via spanjecamper.nl zijn de voorwaarden van spanjecamper.nl respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door spanjecamper.nl of haar partner geleverde deel van het pakket. spanjecamper.nl streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel spanjecamper.nl de informatie op spanjecamper.nl met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

 

5. Hyperlinks

a. De website van spanjecamper.nl bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere dochters van Spanjecamper Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

b. spanjecamper.nl kan hyperlinks naar websites van partners van spanjecamper.nl en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Spanjecamper.nl is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat spanjecamper.nl deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

 

6. Eigendom

Alle rechten op spanjecamper.nl en alle informatie op deze website berusten volledig bij Spanjecamper en haar partners. Spanjecamper behoudt alle rechten voor. Alle informatie – in welke vorm dan ook – wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele – of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Spanjecamper en haar partners. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina’s van spanjecamper.nl geldt: © 2009 spanjecamper.nl, Spanje.

 

7. Informatie

spanjecamper.nl en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van spanjecamper.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Spanjecamper Het is niet toegestaan informatie die van spanjecamper.nl wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

 

8. Gebruiksrecht

spanjecamper.nl verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan spanjecamper.nl te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om spanjecamper.nl te kunnen raadplegen of spanjecamper.nl in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om spanjecamper.nl te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door spanjecamper.nl worden ontsloten. Bovendien is het verboden spanjecamper.nl – al dan niet in delen – integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van spanjecamper.nl voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

 

9. Beveiliging

spanjecamper.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma’s.

 

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van spanjecamper.nl achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van spanjecamper.nl te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. spanjecamper.nl staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. spanjecamper.nl is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

 

11. Aansprakelijkheid

spanjecamper.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van spanjecamper.nl, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op spanjecamper.nl of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf spanjecamper.nl, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om spanjecamper.nl te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van spanjecamper.nl

 

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

13. Verkoop producten

Voor de verkoop of verhuur van producten op spanjecamper.nl gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop of verhuur van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van spanjecamper.nl worden uitsluitend beheerst door Nederlandse recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland.

Legal Notice / Nota legal

General
Spanjecamper, S.L., con domicilio en Ctra de Mijas s/n de Mijas Pueblo, Malaga, España, con dirección de correo electrónico info@spanjecamper.com con CIF número B-93473825 e inscrita en el Registro Mercantil de Malaga, Tomo 5509, Libro4416, Folio 219, Hoja MA-133773, Inscrip.1  es la persona jurídica titular del presente sitio web cuya utilización se regula mediante esta información al usuario del mismo.

Spanjecamper, S.L., cuenta con la correspondiente autorización administrativa prevista en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Transportes Terrestres y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, (autorización número 11061659-2) que le habilita legalmente para la prestación de los servicios de arrendamiento de turismos, furgones vivienda y autocaravanas.

La utilización de este sitio web atribuye la condición de Usuario, lo cual implica la adhesión a las presentes condiciones en la versión publicada en el momento en que se acceda al mismo. Por ello, Spanjecamper, S.L. recomienda al usuario leer las mismas atentamente cada vez que acceda al sitio web.

Asimismo, el servicio de reserva de alquiler de turismos, furgones vivienda y autocaravanas, y otros servicios adicionales gestionados por Spanjecamper, S.L. mediante su sitio web se encuentran regulados por los correspondientes Términos y Condiciones aplicables a los citados servicios, y que, según los casos, sustituyen, completan y/o modifican este Aviso Legal. Por tanto, con anterioridad a la solicitud y utilización de dichos servicios, el usuario ha de leer atentamente también los correspondientes Términos y Condiciones.

Protección de Datos
Cualquier información personal que nos facilite durante el uso del presente sitio web será tratada conforme a nuestra Política de Privacidad, recogida también en los correspondientes Términos y Condiciones que regulan cada servicio concreto. El Usuario deberá leer y aceptar dicha Política antes de facilitar sus datos personales a Spanjecamper, S.L.

Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual del presente sitio web pertenecen a Spanjecamper, S.L. o a terceros, cuyos derechos reconoce Spanjecamper, S.L..

Queda estrictamente prohibido reproducir, copiar, comunicar públicamente, distribuir, transformar o modificar los elementos de la página web, o vulnerar cualquier otro derecho susceptible de protección por la ley de propiedad intelectual o industrial, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.

La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

Uso aceptable

El Usuario se compromete a hacer un uso de este sitio web de conformidad con el presente Aviso Legal y a no desarrollar actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público.

En particular, se obliga a abstenerse de:

· Transmitir, difundir o poner a disposición de terceros información denigratoria, obscena, difamatoria o de cualquier otro modo ilegal.
· Usar el presente sitio web de manera que cause o pueda causar una violación de los derechos de terceros.
· Realizar una reserva no autorizada, falsa o fraudulenta.
· Utilizar cualquier software o herramienta para interferir o intentar interferir electrónicamente o manualmente el funcionamiento o funcionalidad del sitio web incluyendo, pero sin limitarse a ello, cargar o hacer accesibles por cualquier medio ficheros conteniendo virus o archivos dañinos.
· Modificar, alterar o interferir cualquiera de los elementos del presente sitio web.
· Llevar a cabo cualquier acción que suponga una carga desproporcionada o no razonable en el sitio web o infraestructura afín.
· Obtener o intentar obtener acceso no autorizado, por cualquier medio, a cualquiera de las redes de Spanjecamper, S.L..
Spanjecamper, S.L. previo aviso, en caso de que lleve a cabo alguna de las actividades anteriores y a ejercitar las acciones legales que considere oportunas.

Cambios en el web site

Spanjecamper, S.L. podrá realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras o cambios en la información, servicios, productos y otros elementos del sitio web, así como en el presente Aviso Legal.

Spanjecamper, S.L. se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su sitio web, así como la prestación de todos o cualquiera de los servicios que se prestan a través del mismo, en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Dicha interrupción podrá tener carácter temporal o definitivo.

Enlaces a otros sitios web

Spanjecamper, S.L. no se responsabiliza de la información contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por vínculos o buscadores del presente sitio web, puesto que la función de éstas es informar al Usuario sobre la existencia de otras fuentes de información sobre la materia de autocaravanas en Internet, donde podrá ampliar los datos ofrecidos en esta web, y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos. Por todo ello,Spanjecamper, S.L. no será responsable del resultado obtenido a través de dichos vínculos.

Limitación de Responsabilidad

Spanjecamper, S.L. no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de Spanjecamper, S.L., y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Usuario y/o tenga por origen causas de Fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además, y a los efectos de las presentes condiciones generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de Spanjecamper, S.L. tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc y el ataque de hackers o terceros especializados en la seguridad o integridad del sistema informático, siempre que  Spanjecamper, S.L. haya adoptado todas las medidas de seguridad existentes de acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, y en la medida en que ello sea permitido por la legislación aplicable, Spanjecamper, S.L. no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante.

Spanjecamper, S.L. no se hace responsable por la utilización que el Usuario realice del presente sitio web así como de cualquier elemento del mismo, infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros.

Spanjecamper, S.L. no asume ninguna responsabilidad por los daños que puedan causarse en los equipos de los Usuarios por posibles virus informáticos contraídos por el usuario a causa de su navegación en sitio web, o por cualquiera otros daños derivados de esa navegación, incluyendo los ocasionados por envio de correo electrónico.

Exención de garantías

Spanjecamper, S.L. no se hace responsable de la veracidad, exactitud y calidad del presente sitio web, sus servicios, información y materiales. Dichos servicios, información y materiales son presentados ”tal cual” y ”son accesible” sin garantías de ninguna clase. En consecuencia, el Usuario deberá antes de llevar a cabo alguna acción basándose en información contenida en el presente sitio web, verificar la misma poniéndose en contacto con la oficina de Spanjecamper, S.L. correspondiente.

Indemnización

El Usuario responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que Spanjecamper, S.L. pueda sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a las que queda sometido en virtud del presente Aviso Legal o por cualesquiera Términos y Condiciones que sean de aplicación.

Varios

El Usuario reconoce y expresamente acuerda que el presente Aviso Legal representa la totalidad de los acuerdos habidos entre él y Spanjecamper, S.L., ya sean verbales o escritos en relación con el objeto del mismo. Este Aviso Legal reemplaza y sustituye a cualesquiera propuestas, correspondencia, compromisos u otras comunicaciones previas, tanto escritas como verbales, mantenidas entre el Usuario y Spanjecamper, S.L. con relación al Aviso Legal.

Para toda cuestión litigiosa o que incumba al sitio web de Spanjecamper, S.L., será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso del presente sitio web, los Juzgados y Tribunales de Malaga ciudad (España).